כדי להפעיל תפריט עלי להיכנס לממשק ניהול > עיצוב > תפריטים ולבחור את התפריט המתאים.
כללי
23.06.2018
yochi

토토브라우져 다운로드

토르 브라우저 사용. 당신은 ftp 클라이언트에 대 한 별도의 응용 프로그램을 원한다 면, 우리는 Windows 용 FileZilla에 대 한 좋은 일 들을 들었습니다. 당신은 "localhost" 항구 "9050"에 "socks4a" 대리로 Tor를 가리키도록 그것을 형성할 수 있다. 토르 브라우저는 tor-browser-build git 저장소에서 제작 된다. 빌드 지침에 대 한 README 파일을 볼 수 있습니다. 또한 토르 브라우저 해킹 가이드에 몇 가지 정보입니다. 그 게 어디 토르 브라우저 들어오면 우리는 인터넷을 탐색 하는 동안 귀하의 개인 정보 보호 및 익명에 위험을 제어할 수 있도록 미리 구성 된 웹 브라우저를 생산. 뿐만 아니라 위의 기술은 신원 누출을 방지 하기 위해 비활성화 되어, 토르 브라우저는 또한 noscript과 torbutton 같은 브라우저 확장 뿐만 아니라, 파이어 폭스 소스 코드에 패치를 포함 하 고 있습니다. 토르 브라우저의 전체 디자인을 읽을 수 있습니다 여기에. 토르와 함께 웹 브라우징에 대 한 안전 하 고 안전한 솔루션을 설계, 우리는 토르를 사용 하 여 다른 브라우저를 구성 안전 하지 않은 것을 발견 했습니다.

즉, 토르와 토르 브라우저 이외의 모든 브라우저를 사용 하 여 정말 나쁜 생각입니다. 예. 회상 시크릿 라이브 시스템 또는 토르 브라우저를 사용 합니다. 일단 당신이 토르 브라우저를가지고 있어, 첫 번째 질문에 물어 실행 여부를 귀하의 토르 클라이언트가 회로를 설정할 수 있습니다. tbb 3.5에서 자바 스크립트를 해제 하는 가장 간단한 방법은 noscript를 클릭 하는 것입니다 "S" (녹색 양파와 주소 표시줄 사이), 그리고 선택 "금지 스크립트를 전 세계적으로". 토르 브라우저의 noscript 구성은 모든 그들을 해제 하는 반면 바닐라 noscript 실제로 여러 도메인을 화이트 리스트 경우에도 당신이 스크립트를 전역적으로 해제 하려고 참고. 토르는 회로를 설정할 수 있다면, 토르 브라우저가 자동으로 당신을 위해 브라우저를 실행 합니다. 당신은 또한 토르는 "성공적으로 회로를 열었습니다 말하는 라인에 대 한 바위산 로그를 확인하실 수 있습니다. 클라이언트 기능이 작동 되는 것 처럼 보입니다. " 당신은 토르와 함께 일부 외부 응용 프로그램을 사용 하려고 하는 경우, 단계 제로 당신이 망칠 수 있는 방법에 대 한 경고의 집합을 다시 읽어 해야 합니다. 단계 하나는 HTTP 프록시 대신 양말 프록시를 사용 하려고 해야 합니다. 일반적으로 토르는 포트 9050에서 양말 연결을 수신 합니다.

토르 브라우저 포트 9150에서 수신 대기 합니다. 아니, 그렇지 않습니다. 응용 프로그램과 프로토콜을 이해 하 고 보내는 데이터를 정리 하거나 "스크러빙" 하는 방법을 알고 있는 별도의 프로그램을 사용 해야 합니다. Tor 브라우저는 모든 사용자에 게 균일 한 사용자 에이전트 문자열과 같은 응용 프로그램 수준의 데이터를 유지 하려고 합니다.

סגור לתגובות

 

  גיליון ראשון

_________________

נטע הררי, חיבוק, 2008, שמן על דיקט

גיליון שני 2013

_________________

תמונת-נושא-לתפריט-גיליון-שלישי

גיליון שלישי 2014
_________________

חיה גרץ רן."חלוצות" 2001. שמן על בד. 60X22 ס"מ
גיליון רביעי
_________________
 

עורכות מגדר

עורכות: אורלי צרפתי, יוכי שלח

 

יצירת קשר

ליצירת קשר, להרשמה ולתגובות:
migdar.journal@gmail.com
 

.

כתב-עת זה יוצא לאור בסיוע המענק ע"ש שרה בקר ואסתר ברלוביץ